Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

oliwka
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viarational rational
oliwka
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viarational rational
oliwka
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viarational rational

June 28 2015

oliwka
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
oliwka

June 27 2015

oliwka
4425 1b7c 500
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
oliwka
5553 9697 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaxannabelle xannabelle

June 21 2015

oliwka
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaasz asz
5415 959f

asherdashery:

doityourselfproject:

Apple pie with roses (x)

oH…

Reposted fromPoooly Poooly viaasz asz
oliwka
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viarational rational
oliwka
6652 fad1 500
Maryl Streep na planie "Wyboru Zofii" (1982)
oliwka
9920 9a8a 500
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty

June 14 2015

oliwka
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacytaty cytaty
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
oliwka
I need this card for some people
Reposted fromfabs3 fabs3 viawonderwall wonderwall

June 09 2015

1833 44a1 500
Reposted frombackwardblackbyrd backwardblackbyrd viabudas budas
oliwka
oliwka
9580 a19c
martystka
Reposted fromazalia azalia viarational rational
oliwka
9098 c220
oliwka
3221 86be
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl